Hvem og hva

DEN AUTORITATIVE BARNEHAGEN

Være Sammen har arbeidet for kompetanseløft i barnehagen bjennom pedagogisk materiellutvikling og veilederkurs der styrer og pedagogiske ledere får kunnskap om kjernekomponentene i Være Sammen. 

 

Videre har arbeidet foregått gjennom prosesser ledet av styrer og veiledere i barnehagen. Prosessene har vært forankret i mål og aktiviteter der hele personalgruppen var deltakende og forpliktet seg til faglig oppdatering, refleksjon og deling av kunnskap.

 

Når Være Sammen AS avvikles, vil arbeidet fortsette i mange barnehager. Ressurser i det videre arbeidet kan hentes hos Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. 

 

Hvem og hva

DEN AUTORITATIVE BARNEHAGEN

Være Sammen har arbeidet for kompetanseløft i barnehagen bjennom pedagogisk materiellutvikling og veilederkurs der styrer og pedagogiske ledere får kunnskap om kjernekomponentene i Være Sammen. 

 

Videre har arbeidet foregått gjennom prosesser ledet av styrer og veiledere i barnehagen. Prosessene har vært forankret i mål og aktiviteter der hele personalgruppen var deltakende og forpliktet seg til faglig oppdatering, refleksjon og deling av kunnskap.

 

Når Være Sammen AS avvikles, vil arbeidet fortsette i mange barnehager. Ressurser i det videre arbeidet kan hentes hos Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. 

 

KJERNEKOMPONENTENE I VÆRE SAMMEN

Målet er å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. I dette arbeidet er det et sterkt fokus på implementeringsarbeidet, som omhandler hvordan hver barnehage tar teoriene i bruk. Teoriene i Være Sammen er sentrale, og kan oppsummeres i fem kjernekomponenter:

 

  • Autoritative voksne
  • Relasjonsbygging og kommunikasjon
  • Tidlig innsats
  • Håndtering av utfordrende atferd
  • Implementering og organisasjonsutvikling

 

Å skape en felles forståelse av innholdet av disse kjernekomponentene, og hvordan de vil se ut i praksis er en viktig del av endringsarbeidet i barnehagen.

I forbindelse med avviklingen av Være Sammen sier jeg takk for alle gode møter, utfordrende samtaler, alt jeg fått lære og alle de engasjerte mennesker jeg har møtt! Lykke til videre, som varme og tydelige voksne!

– Eyvind Skeie, forfatter

Tredelt innhold

1. Kompetanseheving gjennom teori og praksis

Kompetansehevingen i Være Sammen skjer gjennom teorilæring, veiledning og kurs, internt og eksternt. Teorilæringen gir basis for praksisnær fagutvikling og bruk av materiellet.

 

2. Materiellpakke for samhandlingen mellom barn og voksne

Det er viktig for en vellykket implementering at alle ansatte har forståelse for hvordan de ulike delene henger sammen.

I ressursheftet er alt materiell presentert. Materiellpakken har som mål å formidle de gode verdiene gjennom samtaler og filosoferinger over situasjoner barna kjenner seg igjen i i hverdagen. Det er Regnbueløven som har laget løveloven og som er verdibæreren i Være Sammen.

 

3. Vekt på foreldres og foresattes rolle

Når Være Sammen implementeres, må foreldre og foresatte inkuderes. De må få kjennskap til Være Sammen og lære om de fire voksenstilene. Være Sammen har ressursveiledere som kan holde foreldremøter og presentere Være Sammen på en god måte. Barnehagens ansatte kan også gjerne gjøre dette.

Perspektiver på barnehagen, barnet og den voksne

Være Sammen ser på barnehagen som en viktig arena for barnets medvirkning og modning, i konstruktivt samspill med varme og grensesettende voksne i barnehagen og i positivt samvirke med foreldre og andre i barnets nærmiljø.

 

Være Sammen har en allmenpedagogisk innretning og ser sin innsats i perspektiv av „tidlig innsats“.

 

Være Sammen har en særlig oppmerksomhet rettet mot holdninger og atferd som indikerer at barnet kan bli belastet senere i livet.

Forankring (barnehageloven, § 1 & 2)

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet.

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Kontakt oss

Etter 1. januar 2019:
Torhild Roland Vetvik
Kursleder Sundvolden jan/mars 2019:
Nanna Weberg
:
Telefon:
Postadresse:

Være Sammen
Postboks 410
Lundsiden
4604 Kristiansand S

Kontor adresse:

Være Sammen
Postboks 410
Lundsiden
4604 Kristiansand S

Ta kontakt med oss